O metastatickom ochorení hovoríme vtedy, keď sa vytvorili vzdialené metastázy, napríklad v kostiach, v pečeni alebo iných orgánoch. U pacientiek so vzdialenými metastázami treba zvážiť, aký typ liečby zvoliť, alebo prípadne aká je vhodná kombinácia liekov. V súčasnosti už existujú popri základných možnostiach liečby aj nové a efektívnejšie spôsoby terapie rakoviny s inovovaným mechanizmom účinku, napríklad monoklonálne protilátky alebo tzv. inhibítory tyrozínkinázy. Tieto lieky účinkujú priamo na malígne bunky a nespôsobujú vážne vedľajšie účinky, bežné pri štandardných liečebných postupoch, a tak umožňujú pacientovi zlepšiť kvalitu života a šance na prežívanie.

Cieľom liečby je získanie kontroly nad ochorením – zmenšenie až vymiznutie vzdialených ložísk alebo aspoň zabránenie ich ďalšiemu rastu a vzniku nových, čo vedie k predĺženiu života pacientov a k zlepšeniu jeho kvality. V liečbe sa uplatňuje chemoterapia, v kombinácii s hormonálnou a biologickou liečbou podľa presného typu ochorenia a rádioterapia.